Uprawnienia

PFRON uruchomił nowy moduł pomocy w programie Pegaz 2003. Chodzi o obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zakresem pomocy objęte są: zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 3.500 zł do wykorzystania w okresie 5-ciu lat od daty podpisania umowy w module D. Istnieją pewne zastrzeżenia związane z wysokością zarobków przypadających na jednego członka rodziny.

Wnioski w ramach obszaru D są składane w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. W okresie obowiązywania limitu dofinansowania kosztów utrzymania w sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie wielokrotnie.

 

 

Załącznikami do wniosku w obszarze D są:

1)kserokopia ważnego orzeczenia Wnioskodawcy o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

2)oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach brutto na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza wniosku.

 

 

Oddział PFRON w terminie do 14 dni roboczych, sprawdza prawidłowość wypełnienia złożonego wniosku oraz sporządza wykaz nieścisłości, błędów i brakujących załączników.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie PFRON.