Uprawnienia
Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać jednorazową dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
 • - podjęcie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej),
 • - rolniczej (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia),
 • - wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Dotacja – nieodpłatna i bezzwrotna ( pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w umowie)
pomoc finansowa.

O dotację może ubiegać się osoba, która:
 • - posiada status niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • - jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
 • - nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Dotacja przysługuje osobie, która po raz pierwszy stara się o środki na podjęcie działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielnie, niemniej jednak ponowne podjęcie działalności lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest możliwe pod warunkiem, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Maksymalna wysokość wsparcia.

Osoba niepełnosprawna starająca się o dotację może uzyskać środki finansowe w wysokości nie większej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.
Należy pamiętać, że jest to kwota maksymalna i ostatecznie wysokość dotacji określa umowa zawierana między starostą a wnioskodawcą.
Maksymalna kwota wsparcia w przypadku działalności rolniczej wynosi 7.500 EUR.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej stanowią pomoc de minims.

Procedura ubiegania się o wsparcie.

1. Złożenie wniosku

Osoba zainteresowana składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (we właściwym powiatowym urzędzie pracy).
Formularz wniosku jest udostępniany w powiatowym urzędzie pracy.
Wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

2. Wydanie decyzji o rozpatrzeniu wniosku

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:
 • - przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
 • - popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • - kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
 • - uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
 • - wysokość środków własnych wnioskodawcy;
 • - wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Negatywne rozpatrzenie wniosku wymaga odpowiedniego uzasadnienia przez starostę. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pisemnie wnioskodawcę o decyzji i jednocześnie wzywa go do negocjacji warunków umowy. Celem negocjacji jest ustalenie szczegółowych warunków i wysokości przyznanego wsparcia. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Zawarcie umowy

Umowa cywilnoprawna między osobą ubiegającą się o dotację a starostą jest zawierana w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji. Umowa określa wysokość przyznanej kwoty i reguluje wzajemne zobowiązania, w szczególności obowiązki wnioskodawcy do:
 • - przeznaczenia środków na cel określony w umowie,
 • - prowadzenia działalności, lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 • - udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty, informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian, rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,
 • - zwrotu otrzymanych środków z odsetkami oraz w przypadku naruszenia warunków umowy,
 • - zabezpieczenia zwrotu kwoty środków — w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Czy warto?! Odpowiedzi muszą udzielić sobie Państwo sami. Biorąc pod uwagę możliwość skorzystania z preferencyjnej składki ZUS ( http://poradnik.wfirma.pl/-preferencyjne-stawki-zus-kto-nie-moze-z-nich-skorzystac ) możliwość „rozkręcenia” własnego biznesu ma ogromne szanse.
Oczywiście proszę pamiętać, że są to dotacje ze środków PFRON. Wiąże się z tym możliwość odwołania do wymienionej instytucji z chwilą powstania jakichkolwiek wątpliwości w sposobie lub wysokości przyznanej dotacji.